Klachtenprocedure

Melden en registratie van uw klacht

U kunt uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen. Mocht dit niet mogelijk zijn kunt u uw klacht schriftelijk of telefonisch indienen. Wanneer u een klacht indient, komt deze terecht bij RHOGO Huisartsen Spoedpost.

Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtensysteem. Met het indienen van uw klacht geeft u toestemming voor het inzien van uw dossier. In dit dossier is vastgelegd wat u met de triagist of huisarts heeft besproken. Inzage hierin is nodig zodat de medewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij de klachtenafhandeling uw klacht zorgvuldig kunnen behandelen. 

Iemand machtigen

Wanneer de klacht wordt ingediend namens een patiënt dan sturen wij de patiënt (conform de privacywetgeving) een verzoek tot een machtiging. Hiermee verleent de patiënt toestemming aan de spoedpost om degene die namens de patiënt de klacht indient te beschouwen als contactpersoon. Zodra deze machtiging en tevens toestemming voor inzage dossier bij de spoedpost ontvangen is, zal met deze persoon gecommuniceerd worden over de klachtbehandeling en zullen (medische) gegevens gedeeld worden. 

Bepalen van de vervolgstappen

Nadat uw klacht is ingediend, neemt de locatiemanager van de spoedpost telefonisch contact met u op. In dit gesprek kunt u aangeven waar u ontevreden over bent en, eventueel, welke vervolgactie u van de organisatie verwacht. De locatiemanager neemt, indien nodig, vervolgens contact op met de betrokken zorgverleners en komt tot een advies voor de afhandeling van de klacht.

Afronden klachtafhandeling

De locatiemanager informeert bij de klager of de klacht naar tevredenheid is behandeld en vraagt of de klacht kan worden afgesloten. Het streven is om binnen 6 weken na ontvangst van de klacht (of ontvangen machtiging), de klachtafhandeling af te ronden. Indien dit niet mogelijk is worden de klager en aangeklaagde(n) hierover tijdig geïnformeerd. 

Uw klacht in relatie tot verdere kwaliteitsverbetering

De afhandeling van een klacht kan leiden tot verbetermaatregelen. Het bestuur van RHOGO Huisartsen Spoedpost wordt geïnformeerd over de maatregelen die worden ingezet en over de voortgang hiervan. 

Bent u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht?

Is uw klacht niet naar tevredenheid verholpen? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) via het online formulier.

Als uw klacht met tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie (SKGE). Uw klacht wordt daarmee een geschil. De geschillencommissie behandelt uw klacht en zal haar (bindende) uitspraak rechtstreeks aan u communiceren. Voor meer informatie en overige contactgegevens kunt u terecht op de website van de SKGE (www.skge.nl).

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum

Laan van Tergooi 2
1212 VG Hilversum